Still confused but at a much higher level

De cursus gaat in mijn opinie uitgebreid in op het discours over schepping of evolutie (welles-nietes) maar geeft mij geen antwoord op de vraag hoe we de moderne natuurwetenschappelijk en astronomische inzichten kunnen integreren met het scheppingsverhaal. Daar heb ik als modern christen nu juist behoefte aan.
een voorbeeld. in een recente publicatie van National Geographic wordt uitgebreid stil gestaan bij het ontstaan van het heelal. Wetenschappelijk heeft men wel een idee hoe het heelal ontstaan, maar WAARM het is ontstaan weet men niet. Dat is en blijft een mysterie. Dat gegeven lijkt me nu een prachtig aanknopingspunt voor ons geloof in de Eeuwige. Ik zou graag veel meer christelijke natuurwetenschappers aan het woord willen horen in plaats van theologen.

Goed om terug naar onze wortels te gaan

Heldere uiteenzetting van de kern van de Avondmaalsdiscussie in de reformatie. Hierdoor ook zicht op wat we mogen ontvangen als we het brood breken en de beker delen. En dan missen we inderdaad belangrijke elementen in onze huidige avondmaalspraktijk.
We ontvangen echt!

Een uiterst doordachte en actuele les!

Ik vind het fijn dat de kerkgeschiedenis zo gaat leven voor de kerk!
Ik begrijp dat deze dr. een beetje voorzichtig te werk gaat met het doen van uitspraken over wat hij denkt over klanktaal/tongentaal.

Interessant en bedroevend

De docent beschrijft op een interessante wijze hoe hij denkt over tekstkritiek en de oorspronkelijke talen.

Toch worden alle zaken alleen op een wetenschappelijke en menselijke wijze benaderd. Er wordt vergeten dat God belooft heeft om Zijn Woord te bewaren, “Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in behoudenis zetten dien hij aanblaast.
De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.” (Ps. 12:7-8). God zou anders wel aandacht hebben gegeven om Zijn Woord geinspireerd op papier te zetten, zonder fouten, maar niet de mogelijkheid hebben om deze te bewaren tot vandaag de dag.

Jammer

De muziek, zo sterk aanwezig, leidt ontzettend af, voor mij zelfs zodanig dat ik er maar weer mee gestopt ben….
A.u.b. geen muziek erbij voortaan?