Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen

Lees bij deze cursus het boek Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen?

Christus victor en verzoening door voldoening in verleden en heden

Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern van het christelijk geloof. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kan het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid?

Twee antwoorden op deze vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, staan bekend als Christus victor en Verzoening door voldoening. Reinier Sonneveld schreef er in 2018 een boek over: Het vergeten Evangelie. Weetwatjegelooft.nl belegde over dit boek op 8 maart 2019 een studiedag met bijdragen van Hans Burger, Kees van Kralingen, Gert-Jan Roest, Riemer Roukema, Cees-Jan Smits, Reinier Sonneveld, Dolf te Velde en Bernard van Vreeswijk.

Deze cursus bestaat uit de video-opnames van de studiedag. Een uitgewerkte versie van de bijdragen aan de studiedag is verschenen in de bundel Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen? Christus Victor en Verzoening door voldoening in verleden en heden (Buijten & Schipperheijn 2020), onder redactie van William den Boer.

Lessen

Opening studiedag over verzoening (1)

Duur: 15 minuten

Hoe kunnen dood en opstanding van één mens verlossing voor de hele mensheid betekenen? En hoe zit het met 'genoegdoening'? Elke generatie gelovigen moet deze vragen steeds weer stellen en beantwoorden, vindt William den Boer.

Christus victor: Jezus is de nieuwe Samenvatting (2)

Duur: 19 minuten

Reinier Sonnevelds zoontje maakte hem door middel van een tekening duidelijk wat de Christus victor-benadering inhoudt. Die tekening is het uitgangspunt van deze lezing, waarin Sonneveld spreekt over Jezus als de waarachtige Zoon van God, over Gods liefde en over…

De betekenis van Jezus’ kruisdood in de vroege kerk (3)

Duur: 20 minuten

Riemer Roukema vergelijkt Sonnevelds Het vergeten Evangelie met de theologie van de nieuwtestamenticus N.T. Wright. Vervolgens toetst hij de ideeën van Sonneveld aan de opvattingen van een aantal kerkvaders: Irenaeus, Tertullianus, Cyprianus en anderen. Ook plaatst hij drie kanttekeningen bij…

Anselmus en Verzoening door voldoening (4)

Duur: 23 minuten

In deze lezing toetst Bernard van Vreeswijk Sonnevelds bewering dat Anselmus de 'ontwikkelaar' en 'vertegenwoordiger' van de 'voldoening door verzoening'-theologie was. Hij bespreekt in dit kader Cur Deus Homo van Anselmus.

Ken uw plaats: Plaatsbekleding in de dialectische theologie (5)

Duur: 23 minuten

Cees-Jan Smits speelt open kaart in deze lezing: hij geeft duidelijk aan wat hij de sterke kanten van Sonnevelds boek Het vergeten Evangelie vindt ('het stemt me dankbaar dat dit boek er is'), maar hij zet ook vraagtekens ('in dit…

God, mens en zonde in gereformeerd perspectief (7)

Duur: 20 minuten

Dolf te Velde stelt aan het begin van zijn lezing dat hij blij is met Het vergeten Evangelie, omdat het de grote vragen van goed en kwaad behandelt. Hij mist echter wel iets in Sonnevelds boek, namelijk 'de spits die…

Hoe vergeeft God? Hoe overwint God het kwaad? (8)

Duur: 20 minuten

In de lezing van Hans Burger staan de concepten 'plaatsbekleding' en 'genoegdoening' centraal. Burger gaat op zoek naar de Bijbels-theologische motieven achter deze begrippen.

Verzoening in context (9)

Duur: 29 minuten

Aan het begin van zijn referaat stelt Gert-Jan Roest dat de neiging bestaat om cultuur en context niet in de discussies rondom verzoeningstheologie te verdisconteren, terwijl dat op andere theologische terreinen vaak wel gebeurt. Hij bespreekt daarom de geschiedenis van…

Beoordelingen

Prachtig, het resoneert in mijn hart !

De manier waarop Reinier zijn betoog houdt is respectvol, liefdevol en inspirerend!
Zijn zienswijze en de onderbouwing daarvan spreekt aan! Hoewel ik opgevoed ben met de ‘verzoening door voldoening’ leer raakt de Christus Victor uitleg mij veel dieper en geeft het antwoord op zoveel dilemma’s waar ik op stuk liep van jongs af aan.

Anonieme beoordeling