Christus en de schepping. Motieven en achtergronden van mijn scheppingsleer in christologisch perspectief

In zijn boek Een lichtkring om het kruis. Scheppingsleer in christologisch perspectief (Boekencentrum 2014) bespreekt Bram van de Beek met eruditie en vanuit de Schrift de scheppingsleer.

Van de Beek schuwt de grote thema’s en vragen niet: wetenschappelijke kennis van de natuur, het kwaad, Gods voorzienigheid – het komt allemaal aan de orde. Zijn betoog roept echter ook vragen op. Hoe kijkt de oudtestamentische wetenschap aan tegen Van de Beeks redenering?  Wat levert zijn consequent christologisch lezen van de scheppingsleer op? Welke ethische vraagstukken raakt hij in zijn boek aan?

De auteur dr. Bram van de Beek was zelf aanwezig om in gesprek te gaan met diverse vaktheologen. Door bezinning op de scheppingsleer worden christenen uitgedaagd om de relevantie van één van de kernpunten van het christelijk geloof opnieuw te doordenken. Predikanten en theologen krijgen handvatten om de scheppingsleer in eigen onderwijs en prediking aan de orde te stellen.

Presentatie

Terug naar: De scheppingsleer van Bram van de Beek