God, mens en zonde in gereformeerd perspectief (7)

Lees bij deze cursus het boek Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen?

Dolf te Velde stelt aan het begin van zijn lezing dat hij blij is met Het vergeten Evangelie, omdat het de grote vragen van goed en kwaad behandelt. Hij mist echter wel iets in Sonnevelds boek, namelijk ‘de spits die ons kwaad heeft als zonde tegenover God’.

In deze bijdrage van Te Velde staat de vraag centraal hoe mensen van het kwade kunnen terugkeren tot het goede. In de beantwoording van deze vraag komen zaken als de relatie tussen God en mens, liefde en recht en voldoening en vergeving aan de orde. Ten slotte houdt Te Velde Sonnevelds boek tegen het licht van de klassieke leer met betrekking tot Verzoening door voldoening.

Verwerkingsvragen

  • Aan het begin van zijn lezing haalt Dolf te Velde Psalm 51 aan, om aan te geven dat Reinier Sonneveld één dimensie onbenoemd heeft gelaten, namelijk de ‘spits die ons kwaad heeft als zonde tegenover God’. Ben je het met Te Velde eens dat dit aspect in de prediking te weinig aandacht krijgt? Is deze dimensie in jouw geloofsleven ook ondergesneeuwd geraakt?
  • Dat Sonneveld vindt dat ‘voldoening’ en ‘vergeving’ elkaar uitsluiten, vindt Te Velde niet terecht. Wat zijn jouw gedachten hierover?
  • Te Velde eindigt zijn bijdrage met de laatste twee zinnen van Het vergeten Evangelie én een vraag: ‘”De nieuwe manier van leven is ontsloten. Nu is het aan ons.” Maar gaat dat wel goed?’ Hoe beantwoord jij deze vraag?

Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen – lezingen studiedag over verzoening

Het kruis staat niet voor niets symbool voor het christelijk geloof zelf: Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern ervan. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kunnen het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid?

Twee antwoorden op deze hoe-vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn de oud-christelijke ‘Christus victor-benadering’ en het model van ‘Verzoening door voldoening’. Reinier Sonneveld voert in zijn nieuwste boek, Het vergeten Evangelie, een krachtig pleidooi voor het eerste model, dat de laatste decennia weer volop aandacht krijgt. En waar velen de Christus victor-benadering combineren met die van Verzoening door voldoening, stelt Sonneveld scherpe vragen bij de gedachte dat God genoegdoening zou eisen, en dat Jezus plaatsvervangend de straf draagt en de schuld betaalt.

Sonnevelds boek was de aanleiding voor een studiedag op 8 maart 2019, over indringende vragen rond de betekenis van Jezus’ kruisdood. In deze videocursus kun je alle lezingen van die studiedag bekijken.

Terug naar: Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen