Grondslag of perspectief? Over het nut van vorming en epistemologie

Kritiek op de moderniteit en haar preoccupatie met epistemologie lijkt een goede reden om afstand te nemen van grondslag- en funderingsdenken en meer uit te gaan van denken vanuit een perspectief.

Funderingsdenken kent inderdaad problemen. Zeker in een postmoderne, geseculariseerde context treden die aan de dag. De vorming tot goede Bijbellezers daarentegen gaat steeds meer ontbreken. Daarom is het belangrijk juist in deze vorming te investeren: hoe worden we goede bijbellezers die zich een vruchtbaar perspectief op de Schrift eigen hebben gemaakt? Participatie in Christus is voor die vorming een fundamentele notie. Christus is immers ons fundament. Tegelijk kennen we Christus via de Schrift en groeit een perspectief op de Schrift juist in omgang met de Schrift.

Daarom blijft een goede theologische epistemologie van belang, vanuit de intentie om gehoorzaam te luisteren naar de Schrift en de praktijk van het sola scriptura te blijven voortzetten.

Terug naar: Sola Scriptura > Sola Scriptura vandaag