Hoe vergeeft God? Hoe overwint God het kwaad? (8)

Lees bij deze cursus het boek Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen?

In de lezing van Hans Burger staan de concepten ‘plaatsbekleding’ en ‘genoegdoening’ centraal. Burger gaat op zoek naar de Bijbels-theologische motieven achter deze begrippen.

Hij begint met een korte samenvatting van Sonnevelds Het vergeten Evangelie, om vervolgens zijn kanttekeningen te plaatsen bij de inhoud van het boek. Hij houdt de Bijbelse noties tegen het licht van onze post-christelijke cultuur, waarbij hij diep ingaat op verzoening en veroordeling van de zonde en het herstel van de gevolgen ervan. Burger komt tot de conclusie dat alleen God kan vergeven en het kwaad overwinnen. Hij stelt vervolgens de vraag hoe God vergeeft en het kwaad overwint.

Verwerkingsvragen

  • Welke verschillen zie jij als je de Bijbelse notie van ‘vergeving’ vergelijkt met die uit onze post-christelijke cultuur?
  • Hans Burger stelt dat Sonneveld te weinig rekening houdt met de centrale rol van het menselijk kwaad in de Bijbel. Ben je het met Burger eens? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  • Hans Burger legt Romeinen 4:25 als volgt uit: ‘Christus maakt zich één met ons en daarom delen wij in wat Hij meemaakt. Hij sterft onze doodstraf. Maar Hij was onschuldig en krijgt eerherstel in de opstanding (…) Daarin delen wij als wij met Hem opstaan.’ Volg je Burger in deze uitleg? Wat betekent deze uitleg voor jou persoonlijk? 

Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen – lezingen studiedag over verzoening

Het kruis staat niet voor niets symbool voor het christelijk geloof zelf: Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern ervan. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kunnen het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid?

Twee antwoorden op deze hoe-vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn de oud-christelijke ‘Christus victor-benadering’ en het model van ‘Verzoening door voldoening’. Reinier Sonneveld voert in zijn nieuwste boek, Het vergeten Evangelie, een krachtig pleidooi voor het eerste model, dat de laatste decennia weer volop aandacht krijgt. En waar velen de Christus victor-benadering combineren met die van Verzoening door voldoening, stelt Sonneveld scherpe vragen bij de gedachte dat God genoegdoening zou eisen, en dat Jezus plaatsvervangend de straf draagt en de schuld betaalt.

Sonnevelds boek was de aanleiding voor een studiedag op 8 maart 2019, over indringende vragen rond de betekenis van Jezus’ kruisdood. In deze videocursus kun je alle lezingen van die studiedag bekijken.

Terug naar: Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen