Inleiding: Vertrouwen op de kracht van genade

De kerk beheert een groot geheim: de komst van het Koninkrijk van God onder de mensen, een rijk van liefde, goedheid, recht en genade, waarvan Christus Heer is. Dat Koninkrijk bestaat niet in woorden, maar is een kracht in de wereld. Die kracht wordt al ervaren in de kerk, de gemeenschap van mensen die naar dat Rijk uitzien.

In de kerk komen mensen samen die dat geloven en dat geloof ook willen voelen voeden en daarin aangemoedigd worden. De doop als teken van inlijving in Gods Rijk is hiervan een geweldig begin. De kerk leert dat ieder die gedoopt is mag vertrouwen op de reddende en verlossende kracht van Gods genade. Dat onderwijst ze en toont ze in haar eigen bestaan. Gelovigen hebben het nodig daarin gevoed te worden, omdat het bestaan in de wereld confronteert met weerstand, onrecht, kwaad, vijandschap tegen het geloof. Bij alle aanvechtingen en besef van eigen onmacht en kleinheid wil God in Jezus Christus naast ons staan en ons geloof te hulp komen.

Het Koninkrijk van God verandert mensen, het verandert ook de wereld. Het komt erop aan te vertrouwen op de kracht van dat Koninkrijk. God belooft vergeving van zonden, levensvernieuwing, geestelijke groei. Het geloof laat zien dat zonde, kwaad en gebrokenheid niet het laatste woord hebben. Volgelingen van Christus kunnen een kracht ten goede zijn als als zij bouwen op Christus en op Zijn Rijk. Kerken kunnen rust- en oefenplaatsen zijn van Gods Koninkrijk, waar genade en heil wordt ontvangen voor de wereld.

Wat is er nodig voor deze praktijk?

1. Besef dat we om werkelijk te leven afhankelijk zijn van genade. Als zondige mensen zijn we ‘bedelaars’ bij God (Luther). In Christus worden we schoongewassen als we berouw hebben over het kwaad dat ons aankleeft als het stof van de weg. De kerk verkondigt en belichaamt deze genade als ontvangende en gunnende gemeenschap.
2. Vertrouw daadwerkelijk op die genade en bouw op Christus als je fundament. Stel je dat letterlijk voor, doe dat, geef je over, zoals Christus zich gegeven heeft. Bouw op Zijn liefde, genade, rechtvaardigheid en ontvang een herboren geest. Dit zijn nieuwe realiteiten, ook in jouw leven. De liturgie van het leven met God kan hierbij ondersteunen. Geef je over aan Christus, vertrouw op Zijn belofte.
3. Laat kwaad, onrecht en gebrokenheid nooit zijn gang gaan. Deel je zorg en verlangens, je onzekerheid en hoop met anderen. Belijd zonden aan elkaar. Laat gebrek aan geloof in de reddende kracht van Christus niet onbesproken. Het Koninkrijk van God komt, maar het wordt onzichtbaar gemaakt als mensen er niet in geloven. Geloof dus met heel je hart, heel je verstand, al je kracht.
4. Oefening: beluister het lied ‘Amazing Grace’. Bedenk wie/wat je zou zijn zonder de reddende genade van Christus. Bedenk hoe Jezus je leven door Zijn liefde veranderd heeft. Bid voor twee mensen die je in deze genade wilt laten delen.
5. Bijbeltekst ter overdenking: Jesaja 55. Over de uitnodiging om genade te ontvangen, het ongerijmde van Gods plannen en uitbundige vreugde.

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 2: Vertrouwen op de kracht van genade