Sola Scriptura en de formatieve rol van de praktische theologie

Eén van de fora waarop praktische theologie acteert is het forum van de kerkelijke praktijken. Ten dienste van de opleiding tot het werk in kerkelijke praktijken is het algemene formatieve aspect van theologisch onderwijs van groot belang. In de praktische theologie krijgt dit aspect de specifieke kleur van de integratie van (niet-)theologische kennis met het oog op de concrete kerkelijke (handelings)praktijken. Welke rol speelt de Bijbel in deze specifieke, integrerende formatieve praktijk van het Praktisch Theologisch onderwijs?

Recent pleitte Kathleen A. Cahalan voor het centraal stellen van het begrip ‘discipelschap’ bij het opleiden voor kerkelijke praktijken. In deze bijdrage stelt dr. Hans Schaeffer dat de inhoud van het begrip ‘discipelschap’ een waardevolle en onderscheidende manier is om het sola scriptura van de Reformatie te verbinden met Praktische Theologie. Kern van dit voorstel is om hierbij het formatieve aspect van kerkelijke praktijken voor de persoon van de voorganger (paradoxaal genoeg) als bepalend te beschouwen voor de werking van het sola scriptura in de gemeente.

Terug naar: Sola Scriptura > Sola Scriptura vandaag