Verzoening in context (9)

Lees bij deze cursus het boek Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen?

Aan het begin van zijn referaat stelt Gert-Jan Roest dat de neiging bestaat om cultuur en context niet in de discussies rondom verzoeningstheologie te verdisconteren, terwijl dat op andere theologische terreinen vaak wel gebeurt. Hij bespreekt daarom de geschiedenis van de verzoeningsleer om aan te tonen dat cultuur en context wel degelijk een rol hebben gespeeld.

Vervolgens behandelt Roest de weerstanden die er in onze westerse context bestaan met betrekking tot Verzoening door voldoening. Daarna beschrijft hij uitvoerig en helder drie reacties van theologen als zij deze weerstanden serieus nemen, waarbij hij het concept ‘huis’ als metafoor kiest.

Verwerkingsvragen

  • Gert-Jan Roest stelt: ‘Verzoeningstheologie is ook altijd contextuele theologie.’ Hoe denk jij hierover?
  • Kun je de weerstanden tegen Verzoening door voldoening in de westerse context begrijpen?
  • Roest gebruikt ‘het huis’ als metafoor en bespreekt drie manieren waarop theologen kunnen reageren op de weerstand tegen Verzoening door voldoening. Bespreek de voor- en nadelen van elk van deze opties. Welke benadering spreekt jou het meeste aan?

Suggesties voor verdere studie

  • Colin E. Gunton, The Actuality of Atonement: A Study of Metaphor, Rationality and the Christian Tradition. London, T & T Clark, 1988.
  • Adonis Vidu, Atonement, Law, and Justice: The Cross in Historical and Cultural Contexts. Grand Rapids, Baker Academic, 2014.
  • C. Baxter Kruger, Jesus and the Undoing of Adam. Jackson, Perichoresis, 2003.

Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen – lezingen studiedag over verzoening

Het kruis staat niet voor niets symbool voor het christelijk geloof zelf: Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern ervan. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kunnen het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid?

Twee antwoorden op deze hoe-vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn de oud-christelijke ‘Christus victor-benadering’ en het model van ‘Verzoening door voldoening’. Reinier Sonneveld voert in zijn nieuwste boek, Het vergeten Evangelie, een krachtig pleidooi voor het eerste model, dat de laatste decennia weer volop aandacht krijgt. En waar velen de Christus victor-benadering combineren met die van Verzoening door voldoening, stelt Sonneveld scherpe vragen bij de gedachte dat God genoegdoening zou eisen, en dat Jezus plaatsvervangend de straf draagt en de schuld betaalt.

Sonnevelds boek was de aanleiding voor een studiedag op 8 maart 2019, over indringende vragen rond de betekenis van Jezus’ kruisdood. In deze videocursus kun je alle lezingen van die studiedag bekijken.

Terug naar: Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen