Beter Bijbellezen met de kerkvaders!?

Studiemiddag met prof. dr. Hans Boersma en dr. Wolter Rose

Kunnen (post)moderne bijbellezers wel iets leren van de bijbeluitleg van de kerkvaders? We hebben immers geleerd om de Bijbel niet allegorisch maar historisch en zelfs kritisch te lezen? Hans Boersma, hoogleraar aan Regent College in Canada, is een groot kenner van de patres en pleit enthousiast voor een positief antwoord op de eerste vraag.

Prof. dr. Hans Boersma

Twee eeuwen historisch-kritische bijbelwetenschap heeft niet geleid tot eenheid in de uitleg van de Schrift. Dat logenstraft volgens Hans Boersma de illusie dat we door logisch redeneren en analyseren kunnen ‘vaststellen wat er wérkelijk staat’. De kerkvaders vonden eenheid en houvast in God als de ene Auteur van de Schriften. Die eenheid bood tegelijk de ruimte om verschillende uitleggingen naast elkaar te laten staan.

Verrassend genoeg is er sprake van een herleving van de belangstelling voor de patres en hun lezing van de Bijbel. Hans Boersma maakt deel uit van die wereldwijde opleving. Het postmoderne gebrek aan zekerheid en objectiviteit drijft mensen terug naar de oude bronnen, waaronder de kerkvaders. Augustinus bijvoorbeeld leefde in een tijd waarin het Romeinse Rijk ten onder ging en de christelijke cultuur – evenals nu – werd bedreigd. Hoe las hij tegen die achtergrond de Schrift? Wat kunnen wij leren van het patristische gebruik van metaforen, van een vier- of meervoudige schriftzin, en de nadruk op het groeien in de deugden? Is het de moeite waard om op deze manier met de Schriften bezig te zijn? Kunnen de kerkvaders ons helpen om betere bijbellezers en betere bijbeluitleggers te worden?

Hans Boersma neemt u tijdens deze studiemiddag mee in de fascinerende gedachtewereld van de kerkvaders aan de hand van hun spirituele uitleg van de Psalmen. Dr. Wolter Rose zal met een kort co-referaat de bespreking inleiden.

De sprekers

Hans Boersma studeerde theologie in Canada en promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Utrecht op een proefschrift over de rechtvaardigingsleer van de zeventiende-eeuwse prediker Richard Baxter. Sinds 2005 werkt hij aan Regent College, Vancouver, als hoogleraar systematische theologie en theologiegeschiedenis op de J.I. Packer leerstoel. In de afgelopen jaren publiceerde hij onder meer: Heavenly Participation: The Weaving of a Sacramental Tapestry (Eerdmans, 2011); Embodiment and Virtue in Gregory of Nyssa (Oxford Univ. Press, 2013); Sacramental Preaching: Sermons on the Hidden Presence of Christ (Baker Academic, 2016); en Scripture as Real Presence: Sacramental Exegesis in the Early Church (Baker Academic, 2017). Klik hier voor meer informatie.

Wolter Rose is hoofddocent semitische talen en culturen aan de Theologische Universiteit Kampen. Klik hier voor meer informatie.

Programma

14.00 uur Lezing prof. dr. Hans Boersma
14.50 uur Co-referaat dr. Wolter Rose
15.00 uur Pauze
15.30 uur Plenaire bespreking
16.15 uur Borrel

Praktische informatie

Voertaal: Engels
Kosten: € 15,00

Kortingen op studiebijeenkomsten