Ben jij als professional werkzaam in de zorg en krijg je in de beroepspraktijk regelmatig te maken met zorgethische vragen? Dan is de leergang ‘Zorgethiek vanuit christelijk perspectief’ voor jou bedoeld.

In de leergang Zorgethiek vanuit christelijk perspectief word je toegerust om zorgethische dilemma’s te identificeren en methodisch te analyseren, en ze met vertrouwen in je eigen organisatie aan de orde te stellen. Je bent weer up-to-date waar het de inhoudelijke en theoretische basiskennis en actuele ontwikkelingen betreft en je gaat intensief aan de slag met je persoonlijke (professionele) vorming. Daarbij maken we gebruik van casuïstiek uit je eigen beroepspraktijk, zodat de nieuw opgedane kennis en vorming relevant en direct toepasbaar is.

Waarom zou je deze leergang volgen?

 • Om adequate kennis te hebben van actuele zorgethische standpunten en ontwikkelingen en een christelijke visie daarop [hoofd]
 • Om zorgethische dilemma’s te kunnen identificeren en verbinden met je persoonlijke, christelijke levensovertuiging [hart]
 • Om een (moreel) beraad te kunnen opzetten en daaraan constructief bij te dragen [handen]
 • Omdat vaardigheid in het gestructureerd bespreken van (morele) knelpunten in de zorg of zorgbeleid de intrinsieke motivatie van de zorgverleners en een soepele zorgverlening bevordert [mens en organisatie].

 

Mustafa (27) werkt in een team voor Intensieve Ambulante Hulpverlening en komt vaak situaties tegen waar hij persoonlijk moeite mee heeft. Hoe moet hij daarmee omgaan binnen de neutrale organisatie waar hij werkt?

Samen nadenken over…

 • Christelijke visie op leven en zorgverlening
 • Menslievende zorg
 • Religieuze diversiteit op de werkvloer
 • Waardig sterven
 • Zorgen tot het einde
 • Seksualiteit en intimiteit
 • Mensverbetering
 • Zorg rond zwangerschap
 • Botsende overtuigingen
 • Beleid en ethiek
 • Moreel beraad

De zes leerdoelen

De leergang heeft zes centrale doelstellingen. De cursist die deze leergang doorloopt …

 1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste zorgethische en medisch-ethische theorieën en vragen in de Nederlandse zorgsector en een evaluatie ervan vanuit christelijk perspectief;
 2. is in staat om ethische, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van zorg-ethische vragen te identificeren;
 3. is in staat om zorg-ethische vragen in verband te brengen met de persoonlijke  levens- en wereldbeschouwing;
 4. heeft geleerd om gesprekken over zorgethische vragen en dilemma’s te verbinden met de persoonlijke levensovertuiging en met de normativiteit besloten in de eigen professionele praktijk;
 5. is in staat om respectvol en vruchtbaar om te gaan met verschillen in professionele achtergrond en ethische overtuigingen; kan daarbij gezichtspunten van anderen in de eigen positie integreren, zonder zich ongewild van persoonlijke fundamentele overtuigingen te laten afbrengen;
 6. is in staat om constructief deel te nemen aan zorgethisch beraad over ethisch beleid en over ethische dilemma’s en om een dergelijk moreel beraad op te zetten.

 

Brenda (35) is beleidsmedewerker voor een gehandicaptenorganisatie en wordt vaak betrokken bij ethische vraagstukken. Op basis van haar ervaring is haar gevraagd het ethisch beleid in de organisatie te gaan vormgeven. Ze zoekt naar manieren om dat te doen in samenspraak met de medewerkers.

Kenmerken van de leergang

 • Acht cursusdagen op locatie, totale studiebelasting max. 6 EC (168 uur)
 • Deskundige en betrokken docenten en begeleiders
 • Variatie aan werkvormen: zelfstudie door literatuur en video’s, colleges, casuïstiek, supervisie en intervisie

Cursusbegeleiders en docenten

Niveau en doelgroep

De leergang richt zich op het middenkader en hoger leidinggevend personeel in de zorg. Het niveau is post-HBO / academisch.

Beta-editie

Dit betreft de eerste editie van deze leergang. Daarin is bewust ruimte gereserveerd voor inspraak van de deelnemers op belangrijke onderdelen van het programma. Daarmee garanderen we optimale aansluiting aan de zorgpraktijk en behoeften van de deelnemers. Jouw inspraak en evaluatie is voor ons van groot belang voor de doorontwikkeling van de leergang.

Praktische informatie

 • Data bijeenkomsten: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 25 april en 9 mei 2022, 9.30-16.30 uur
 • Locatie: volgt
 • Kosten: € 3.500,- (incl. lunches, catering en de meeste literatuur)
 • Meer informatie: Arthur Alderliesten, coördinator, tel. 06 – 50 73 12 75
 • Accreditatie: deze cursus wordt geaccrediteerd zowel door de Theologische Universiteit Kampen als door de Christelijke Hogeschool Ede (voor verpleegkundigen).
  De leergang is tevens geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) met 1,5 punt in de categorie Levensbeschouwing en Spiritualiteit, 1,5 punt in de categorie Persoon en Werk en 13,5 punt in de categorie Vakbekwaamheid.
 • Aanmelding: wwjg.nl/zorgethiek

 

 Evelyn werkt al 30 jaar als verpleegkundige in de ouderenzorg. Ze merkt dat steeds meer vanzelfsprekendheden verdwijnen. De bewoners hebben steeds vaker een niet-Nederlandse achtergrond en een andere religie dan de protestantse identiteit van het huis. Dat plaatst haar regelmatig voor dilemma’s maar binnen haar team vindt ze geen gehoor.

Organisatie

Initiatiefnemers van de leergang zijn het Professor dr. G.A. Lindeboominstituut, de Lindeboomleerstoel (Theologische Universiteit Kampen) en de Christelijke Hogeschool Ede. De organisatie is in handen van Weetwatjegelooft.nl en Permanente Educatie Predikanten. Deze cursus wordt aangeboden met steun van Pro Life Zorgverzekeringen. De initiatiefnemers willen door middel van deze leergang bijdragen aan het vormen van kader om in organisaties en de samenleving op te komen voor zorg geïnspireerd door het Evangelie.

Over de docenten

Arthur Alderliesten MA is als coördinator en onderzoeker verbonden aan het prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut en studeerde theologie en ethiek aan de Theologische Universiteit Kampen. Zijn onderzoek en publicaties richten zich op de ethiek van het levensbegin en het levenseinde vanuit christelijk perspectief.

Dr. Bert-Jan Heusinkveld is theoloog en ethicus. Naast zijn werk als gemeentepredikant binnen de Gereformeerde kerk (PKN) heeft hij zich gespecialiseerd in medische ethiek. In 2021 promoveerde hij op De betere mens. Een medisch-ethisch kader voor mensverbetering vanuit christelijk perspectief.

Drs. Elise van Hoek-Burgerhart is manager Onderzoek en Beleid bij de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). Ze is opgeleid als maatschappelijk werker en socioloog. Vanuit patiëntperspectief werkt ze mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Prof. dr. ir. Henk Jochemsen is onderzoekshoogleraar op de Lindeboomleerstoel voor ethiek in de zorg bij de Theologische Universiteit Kampen. Daarvoor was hij onder meer bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, algemeen directeur van Prisma en directeur van het prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut. Jochemsen heeft vele boeken en artikelen op zijn naam staan over zorgethiek.

Simon Polinder MA is Associate lector Christelijke Professie aan de Christelijke Hogeschool Ede waar hij onderzoek doet naar de manier waarop organisaties en hun medewerkers handen en voeten kunnen geven aan hun christelijke identiteit. Hij is medeauteur van het boek Christelijke Zorg: Professional, Praktijk en Organisatie (2019) In 2021 promoveert hij aan de Vrij Universiteit Amsterdam op het onderwerp religie en internationale betrekkingen.

Trijntje Scheeres-Feitsma MA is stafmedewerker bij Reliëf, de christelijke vereniging van zorgaanbieders. Trijntje is theologe. Zij heeft jarenlange ervaring als geestelijk verzorger. Haar specialisaties zijn zingeving, levensverhalen, ethiek en moreel beraad en ze begeleidt commissies ethiek. Daarnaast is ze supervisor en (team)coach. Zij is medeauteur van Met ouderen in gesprek over levensvragen en Bezielde jaren.

Marije Stegenga MA is stafmedewerker bij Reliëf, de christelijke vereniging van zorgaanbieders.  Marije is theologe en heeft werkervaring in de gezondheidszorg als ergotherapeut. Zij begeleidt gespreksgroepen in de zorg, waar motivatie, zingeving en inspiratie centrale thema’s zijn. Haar specialisaties: de Reliëf-aanpak, observatie, coaching, narratieve zorg, ethiek, moreel beraad, motivatie en inspiratie van zorgverleners.