Israël en de kerk: visie en perspectief

Tijdens deze studiedag worden de verschillende kerkelijke posities met betrekking tot Israël tegen bijbels licht gehouden en met elkaar in gesprek gebracht, gevolgd door het uitwisselen van ideeën over de praktische consequenties daarvan.

In de diverse kerken van gereformeerd belijden wordt verschillend tegen Israël aangekeken. Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde kerken noemden hun visiedocument: ‘Voorgoed verbonden’.  In de Protestantse Kerk wordt de ‘onopgeefbare verbondenheid’ met Israël in de kerkorde beleden. In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is er wel meer aandacht voor Israël de laatste jaren, maar werd in de generale synode het besluit genomen vooralsnog niet een apart deputaatschap ‘kerk en Israël’ op te richten. In de LV van de Nederlands Gereformeerde kerken is wel uitgesproken dat de verbondenheid met Israël beter gestalte dient te krijgen, maar om dit concreet in te vullen door bijvoorbeeld een verbinding te zoeken met het Centrum voor Israëlstudies, waarin de CGK, de GZB en de CHE participeren, ging de meerderheid een stap te ver.

Dit gaat over meer dan alleen kerkelijke positiebepaling. Op de achtergrond speelt enerzijds een stuk verlegenheid, anderzijds een politisering en een polarisering in debatten hierover. De vraag blijft ook, wat ‘verbondenheid’ met Israël eigenlijk betekent.

Deze studiedag heeft als doel verschillende visies en kerkelijke posities bespreekbaar te maken, een bezinning hierop te stimuleren, en handreikingen te bieden voor een eventuele nadere invulling van de verbondenheid van de kerk met Israël; voorbeelden van ‘good practices’ komen aan bod en aan het woord. De conferentie richt zich op predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers en anderen uit de gereformeerde gezindte in de breedste zin van het woord.

Bij de organisatie van de studiedag zijn naast de onderzoeksgroep BEST van TUA en TUK, ook het Centrum voor Israëlstudies (CIS), vertegenwoordigers van Yachad (GKV), predikanten uit de NGK en het bestuur van de Jules Isaacstichting betrokken.

Sprekers zijn o.a. de Messiaans Joodse theoloog dr. Mark Kinzer en dr. Bart Wallet, dr. Hans Burger en ds. Aart Brons.

Programma

– 14.00 uur:  Opening

– 14.15 uur:  Lezing dr. Bart Wallet: “De houding van de kleine Gereformeerde kerken in Nederland ten aanzien van Israël vanaf de Tweede Wereldoorlog tot vandaag”. Aansluitend vragenronde.

– 15.10 uur:  Pauze

– 15.30 uur: Lezing: “Israël in het Nieuwe Testament, blijvend van betekenis voor ons?” De lezing eindigt met een korte reflectie op de vraag: ‘Wat heb ik nu de laatste jaren op dit punt ontdekt? Wat verdient in onze kerkelijke situatie aandacht om dit in de praktijk te brengen?’

– 16.00 uur:  Lezing dr. Hans Burger: “Betekenis van het levende Israël voor de theologische uitdagingen van de kerk vandaag”. De lezing eindigt met een korte reflectie op de vraag: ‘Wat heb ik nu de laatste jaren op dit punt ontdekt? Wat verdient in onze kerkelijke situatie aandacht om dit in de praktijk te brengen?

– 16.30 uur:  Lezing ds. Aart Brons: “Reflecties uit de praktijk van de ontmoeting in Jeruzalem”.

– 16.45 uur:  Tijd voor vragen en uitwisseling van gedachten.

– 17.30 uur:  Dinerbuffet

– 19.30 uur:  Lezing dr. Mark Kinzer: “Jerusalem, the Land, & the Messianic Kingdom: Evidence from the Gospel of Luke and Acts of the Apostles” (in English). Aansluitend vragenronde.

– 20.30 uur:  Voorbeelden van ‘good practices’: hoe kan de verbinding tussen het levende Israël en een ‘gewone gemeente’ worden vormgegeven?

– 21.30 uur:  Afsluiting en ontmoeting

> Deze studiedag kan ook worden bezocht in het kader van Permanente Educatie (0,25 EC + certificaat). Geef je dan op via www.pepredikanten.nl/studiedagisrael.

> Wie nog meer verdieping en inhoudelijke discussie zoekt, is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de tweedaagse, academische BEST Conference ‘Israel as Hermeneutical Challenge’, die wordt gehouden op 22 en 23 maart 2018 aan de Theologische Universiteit in Kampen. Zie voor meer informatie en opgave: www.weetwatjegelooft.nl/bestconference2018 en www.pepredikanten.nl/bestconference2018.